RegulaminRegulamin korzystania z kortów tenisowych
STOWARZYSZENIA KLUB TENISOWY GRUDZIĄDZ

1. Zarządcą obiektu tenisowego przy ul. Piłsudskiego 14, 86-300 Grudziądz jest Stowarzyszenie KLUB TENISOWY GRUDZIĄDZ zwany dalej KTG.

2. Kort do gry zostaje udostępniony korzystającemu po wcześniejszym jego zarezerwowaniu.

3. Rezerwacji kortów tenisowych można dokonać online - www.tenis.grudziadz.com lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 787 914 148

4. Istnieje możliwość dokonania stałej rezerwacji kortów w ten sposób, że osoba zainteresowana wskazuje dokładnie dzień i godzinę oraz cykliczność terminu oraz rezerwuje kort w sposób wskazany w pkt. 3.
4¹Odwołanie rezerwacji powinno nastąpić nie później niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem korzystania z kortu. Brak odwołania rezerwacji we wskazanym terminie uprawnia KTG do obciążenia osoby opłatą zgodnie z cennikiem.
4²Osoby nieregulujące zobowiązań finansowych wobec KTG nie mogą korzystać z obiektu.

5. KTG jest uprawnione do odwołania rezerwacji w każdym czasie, jeśli konieczność taka uzasadniona jest siłą wyższą, stanem technicznym obiektu, awarią, przerwami w dostawie mediów lub okolicznościami, za które KTG nie ponosi odpowiedzialności. Ponadto, KTG zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji z powodu organizacji turniejów tenisowych i imprez sportowych, a także w razie konieczności wykonania czynności konserwacyjnych i porządkowych. Za rezerwacje odwołane i opłacone KTG dokonuje zwrotu środków pieniężnych w ten sam sposób, w który zostały one KTG przekazane.

6. Opłatę za korzystanie z kortów według obowiązującego cennika należy uiścić podczas rezerwacji online lub gotówką przed rozpoczęciem korzystania z obiektu lub bezpośrednio po zakończeniu korzystania na terenie obiektu. Opłata za godzinę korzystania z kortu tenisowego obejmuje: możliwość wejścia na kort, możliwość rozegrania meczu, (możliwość przeprowadzenia treningu), siatkowanie kortu, (i w razie potrzeby jego dechowanie) przez Korzystającego z kortu po skończonej grze.

7. Opłata za korzystanie z kortu określona jest w Cenniku obowiązującym na dany sezon.

8. Możliwość korzystania z obiektu jest każdorazowo weryfikowana przez obsługę obiektu. Ustna informacja o braku możliwości korzystania z obiektu skutkuje niemożnością dokonania czynności.

9. Korzystający z obiektu zobowiązani są do:
a) gry w kompletnym i estetycznym stroju sportowym oraz w obuwiu o rzeźbie podeszwy przystosowanej dla nawierzchni kortu tenisowego.
b) stosowania się do wszelkich komunikatów obsługi obiektu.
c) przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych, sanitarnych oraz wszystkich przepisów porządkowych i organizacyjnych obowiązujących na terenie obiektu.
d) zachowania czystości i porządku.
e) zachowania się w taki sposób aby nie zakłócać korzystania z obiektu innym osobom.
f) wyszczotkowania kortu po zakończeniu gry.

10. Korzystającym z obiektu zabrania się:
a) niszczenia bądź samowolnej zmiany miejsca posadowienia sprzętu, urządzeń i wyposażenia obiektu.
b) spożywania na terenie obiektu napojów alkoholowych, zażywania narkotyków lub wszelkich substancji odurzających i psychotropowych, palenia tytoniu.
c) przebywania na terenie obiektu w stanie po skorzystaniu z alkoholu, narkotyków, substancji odurzających i psychotropowych.
d) wnoszenia i posiadania na terenie obiektu broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, przedmiotów niebezpiecznych, napojów alkoholowych, narkotyków, środków odurzających i psychotropowych.
e) wchodzenia i przebywania na terenie obiektu ze zwierzętami, za wyjątkiem osób niewidomych używających psów jako przewodników.
f) używania wulgaryzmów oraz słów powszechnie uznawanych za obelżywe.
g). prowadzenie na terenie obiektu działalności usługowej, handlowej, gastronomicznej, w tym prowadzenia zarobkowej gry na kortach.
11. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod pieczą opiekunów prawnych.

12. KTG nie jest odpowiedzialne za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osobę korzystającą z obiektu. Rzeczy te pozostają pod pieczą osoby korzystającej lub innej przez nią wskazanej na ryzyko osoby korzystającej z obiektu.

13. Za szkody w mieniu i na osobie odpowiedzialność ponosi osoba wyrządzająca szkodę.

14. Osoby nie stosujące się do postanowień regulaminu nie będą wpuszczane na teren obiektu. Nadto w przypadku naruszania – mimo upomnienia – postanowień niniejszego regulaminu obsługa kortów uprawniona jest uprawniona do podjęcia czynności prowadzących do opuszczenia obiektu przez naruszyciela.

15. Korespondencję dotyczącą korzystania z obiektu należy wysyłać na adres: KTG 86-300 Grudziądz, ul. Piłsudskiego 14 lub pocztą elektroniczną na adres mailowy: klub.tenisowy.grudziadz@gmail.com

16. Korzystanie z obiektu jest równoznaczne z akceptacją i obowiązkiem przestrzegania niniejszego Regulaminu.

Powyższy regulamin został przyjęty Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia KLUB TENISOWY GRUDZIĄDZ z dnia 08.01.2021r.

Jak możemy pomóc ?

Nie tylko gramy i rywalizujemy. Naszym celem jest propagowanie tenisa - jako wspaniałej formy rozwoju fizycznego lecz także możliwość dzielenia się emocjami, wiedzą i doświadczeniem z innymi członkami i gośćmi naszego klubu tenisowego.

m.in.
  • Doradzamy w zakresie treningów indywidualnych

  • Pomagamy w znalezieniu trenera

  • Doradzamy jak poprowadzić szkolenie Twoich dzieci

  • Poszukamy Ci właściwy sprzęt i odzież

  • Zapewniamy sparing partnerów w wybranych godzinach

  • Organizujemy spotkania integracyjne i turnieje 

Zadzwoń
Napisz
Przyjedź do nas
Zapraszamy !!!!!